Dịch vụ

Sửa chữa - Bảo hành

Chúng tôi tiếp nhận các yêu cầu bảo hành, sửa chữa thiết bị Audio Precision và GRAS tới trung tâm dịch vụ của hãng.

Hiệu chuẩn

Chúng tôi tiếp nhận các yêu cầu hiệu chuẩn (tiêu chuẩn và theo ISO17025) cho thiết bị Audio Precision và GRAS tới trung tâm dịch vụ của hãng.