TN-141: Đo kiểm mức suy hao của ANC Headphones

Triệt tạp chủ động (Active Noise Cancellation - ANC) đã trở thành đặc điểm phổ biến trên các...