Audio Precision bổ sung phép đo Độ rõ thoại (Speech Intelligibility)

Tùy chọn mới, ABC-MRT cung cấp phép đo khách quan về độ rõ thoại theo mô hình Modified Rhyme Test...